peer-feedback

Wil jij je studenten aan het werk zetten om feedback te geven op (tussen)producten van andere studenten? Dit blijkt een effectieve methode voor leren te kunnen zijn (Huisman, B., Saab, N., van den Broek, P., & van Driel, J. (2019). The impact of formative peer feedback on higher education students’ academic writing: a Meta-Analysis. Assessment & Evaluation in Higher Education44(6), 863-880).  

 

Feedback is informatie die je krijgt over iets wat je doet, het is een reactie op gedrag. Effectieve feedback vult de kloof tussen waar je staat en waar je zou moeten staan. Feedback gebruikt informatie uit het verleden als stimulus voor reflectie en een andere manier van denken en handelen in de toekomst. Het gaat erover hoe je het tot op heden doet. Als je feedback geeft is het belangrijk dat je vooruit kijkt. Hoe kan ik de student helpen het gewenste gedrag en het gewenste doel te bereiken? En hoe kan ik ervoor zorgen dat zijn prestaties in de toekomst verbeteren? Feedback is dus gerelateerd aan de gewenste situatie of het uiteindelijke doel (Bouwstenen voor Leren. P11).  

 

Effectieve feedback geeft dus antwoord op 3 vragen:  

  • Feed up: Wat is de gewenste positie van de student? Wat is het uiteindelijke doel? Dit is gekoppeld aan de toetscriteria.  

  • Feedback: Hoe heeft de student gepresteerd? Wat laat hij nu zien?  

  • Feedforward: Hoe kan de student zijn prestaties verbeteren richting 

 

Peerfeedback is feedback tussen gelijken. Wanneer studenten elkaar feedback geven, spreek je dus over peerfeedback. Het is belangrijk om peer feedbackmomenten in je les in te bouwen. Dit kun je eenvoudig doen met behulp van observatieformulieren, reflectieformulieren en beoordelingsformulieren. Deze hulpmiddelen sturen de feedback zodat je zowel op inhoud als op procesniveau feedback kunt geven. Een oefentoets of quiz geeft de student feedback of zij de bijvoorbeeld stof voldoende beheersen. Tot slot is een veilige leeromgeving van groot belang (Bouwstenen voor Leren. P31).  

Lees meer over feedback in deze publicatievan het lectoraat Brein en Leren.